Онлайн Библиотеки
Медиатеки в училище

Книга на потребителя
Програма за национална секция на училищните библиотекари
2012.03.07 12:17 от rre_reny
Мисия:
 Секцията на училищните библиотекари към ББИА е обединение за развитие на  
училищните библиотеки, обезпечаващи библиотечно-информационното обслужване
на образователния процес и извънкласните дейности.
Цели:
І. Превръщане и утвърждаване на училищните библиотеки като информационни
центрове /медиатеки/ на всяко училище, осигуряващи качествено информационно
обслужване на учениците и преподавателите, съобразено с държавната и
местната политика в областта на образованието.
1. Дейности на училищните библиотеки за осъществяване на държавната
политика  в областта на образованието (например:  държавни зрелостни
изпити, новите учебни планове за 7-ми клас кампания за прием на ученици,
кандидатстудентска кампания и т.н.):
• Организиране на информационни табла 
• Изготвяне на препоръчителни списъци с литература
• Изготвяне на препоръчителни списъци с полезни интернет-адреси
• Организиране на сбирка от материали на проведени мероприятия, реклами и
съобщения
• Организиране на сбирка от материали на проведени мероприятия, реклами и
съобщения
2. Контакти с представители на правителствени и неправителствени
организации, МОН, Комисия по образование към Народното събрание и др.
3. Участие в образователни сайтове и портали.
4. Дейности във връзка с правното регулиране на училищните библиотеки 
5. Техническо и програмно обезпечаване – търсене на форми за финансиране.
6. Обновяване на библиотечните фондове, съобразно читателските потребности,
произтичащи  от образователната и извънкласната дейност – търсене на форми
за финансиране и организиране на общи дарителски кампании.
ІІ. Поддържане на висок професионален стандарт чрез постоянно развиване на
библиотечната практика и обогатяване на знанията и уменията 
1. Включване в курсове за усъвършенстване и квалификация към ЦОБП.
2. Участие в културните инициативи на ББИА (Маратон на четенето, Национална
библиотечна седмица, Национална конференция на СБИР и др.).
3. Връзка с кариерни центрове за укрепване капацитета на библиотечните
специалисти по отношение на граждански компетенции и социални умения.
4. Обмен на добри библиотечни практики. 
5. Организиране на практикуми  със съдействието на ББИА и Регионалните
библиотеки– предложения за програма на подобни мероприятия.
ІІІ. Съвместни дейности, инициативи и мероприятия в /и между училищните
библиотеки: 
1. Организиране на национални работни срещи на училищните библиотекари 
2. Организиране на Национален пден  на училищните библиотеки – изява на
читатели, представяне на книги, кръгла маса по проблемите, постиженията и
състоянието на училищните библиотеки.
3. Организиране на извънкласни дейности като викторини, състезания, игри,
честване на празници и др. (необходимост от изготвяне на план за
мероприятия).
4. Сътрудничество между отделните библиотеки чрез обмен на документи,
справки, полезни интернет-адреси и др.
5. Създаване на типови Правила за обслужване на читатели в училищните
библиотеки, Правила за ползване на Интернет, рекламни материали (брошура на
библиотеката, постери, флаери и др.)
6. Иницииране на общи проекти.
• проучване на европейските програми, структурните фондове, фондации
• генериране на идеи, формулиране на предложения
7.Участие в уеббазираната информационна система „Електронен каталог –
училищни медиатеки“
ІV. Публичност на дейността на секцията:
1. Продължаване на кампанията „Заедно да направим училищните библиотеки
видими
2. Привличане на нови членове в секцията и покани към колеги за гост -
наблюдатели на заседанията.
3. Продължаване на издаването на електронно списание и електронен бюлетин
4. Включване в инициативи, дискутиращи образованието и библиотечното дело.
5. Включване във форуми (реални и виртуални).
6 . Поддържане на Интернетсайт Фейсбук страница
7. Публикации  в периодичния печат, в интернет и др. 
2012.03.08 09:24 от antoaneta sl.
Харесвам проекта! Поздравления за колегите! Към IV точка бих предложила
Среща с представители на МОМН, МК и УНИБИТ за консултиране, съвети, проекти
и начинания.
2012.03.19 14:28 от maria_trifonowa_pz
Много ми харесва проекта. Дано да стане в близко време реалност.
Трябва да си регистриран за да пишеш отговори.

Генерирано за 0.045 s